ยินดีต้อนรับ!

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวประกอบด้วย

  • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จำนวน 20 คนจาก 10 หมู่ๆละ 2 คน ดังนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

?

????????นายรินทอง?ทองนู???????????? ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

?
?

???????????????นายมาย? คำชนะ?????????? ?? รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

?

?????????? นายสมบัติ? รัตนชัย?????????? เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

?


นายเกี้ยว? หลวงโป้

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายชาญณรงค์? จิตแสง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

??? ? ? ?

นายสมาน? วงษาเนาว์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายบรรจบ? คะสุดใจ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายพิน? คำชนะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายจัตุพล? คำชนะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายศุภกิจ? ขะสุดใจ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายชูศักดิ์? ปัญญาสาร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นางสาวสุภาวดี? ท้าวนาง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายแมว? คะสุดใจ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายมาย? คำชนะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายจำรัส? ทันบุญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นางประครอง? แม้วจ้า

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นางเบญญาทิพย์? ทูคำมี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายรินทอง? ทองนู

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายเจษฎาภรณ์? กากะทุม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายฐิติวัฒน์? กัลยาวงค์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายสมศักดิ์? ปราบจันทะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายเดียม? ทันบุญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายแสวง? ภูยังดี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10

?

?