ยินดีต้อนรับ!

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวประกอบด้วย

  • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จำนวน 20 คนจาก 10 หมู่ๆละ 2 คน ดังนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

 

นายรินทอง ทองนู
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

นายมาย คำชนะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายสมบัติ รัตนชัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 


นายเกี้ยว หลวงโป้

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายชาญณรงค์ จิตแสง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

นายสมาน วงษาเนาว์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายบรรจบ คะสุดใจ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายพิน คำชนะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายจัตุพล คำชนะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายศุภกิจ ขะสุดใจ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายชูศักดิ์ ปัญญาสาร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นางสาวสุภาวดี ท้าวนาง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายแมว คะสุดใจ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายมาย คำชนะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายจำรัส ทันบุญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นางประครอง แม้วจ้า

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นางเบญญาทิพย์ ทูคำมี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายรินทอง ทองนู

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายเจษฎาภรณ์ กากะทุม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายฐิติวัฒน์ กัลยาวงค์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายสมศักดิ์ ปราบจันทะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายเดียม ทันบุญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายแสวง ภูยังดี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10