ยินดีต้อนรับ!

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวประกอบด้วย

  • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จำนวน 20 คนจาก 10 หมู่ๆละ 2 คน ดังนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

 

        นายรินทอง ทองนู             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

               นายมาย  คำชนะ              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

           นายสมบัติ  รัตนชัย           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 


นายเกี้ยว  หลวงโป้

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายชาญณรงค์  จิตแสง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

         

นายสมาน  วงษาเนาว์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายบรรจบ  คะสุดใจ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายพิน  คำชนะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายจัตุพล  คำชนะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายศุภกิจ  ขะสุดใจ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายชูศักดิ์  ปัญญาสาร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นางสาวสุภาวดี  ท้าวนาง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายแมว  คะสุดใจ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายมาย  คำชนะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายจำรัส  ทันบุญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นางประครอง  แม้วจ้า

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นางเบญญาทิพย์  ทูคำมี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายรินทอง  ทองนู

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายเจษฎาภรณ์  กากะทุม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายฐิติวัฒน์  กัลยาวงค์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายสมศักดิ์  ปราบจันทะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายเดียม  ทันบุญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายแสวง  ภูยังดี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10