ยินดีต้อนรับ!

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ระดับอำเภอ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557

ในวันที่ 2 มีนาคม เป็นวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาหว้า จึงได้กำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรให้เจริญก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล เชื่อมความสัมพันธ์อันดีของประชาชน ในเขตองค์อรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดทำ "โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ระดับอำเภอ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557" โดยมีผู้เข้าแข่งขันกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอนาหว้าทุกแห่งให้ความยินดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

 

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วม "โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ระดับอำเภอ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557"
 
     

โครงการฝึกอบรม "ผอ.ปน.,กปน.,รปภ."

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวได้จัดโครงการฝึกอบรม "ผอ.ปน.,กปน.,รปภ." ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว วัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของงานเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง


 

 

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม "ผอ.ปน.,กปน.,รปภ."